22990-40707, 22990-40717

info@autodedousis.gr

Αθήνα – Aναπαύσεως 22, Μαρκόπουλο Αττικής

ΗΓΕΤΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
45 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΓΡΑΠΤΗ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΦΑΝΗΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ

Αποκτήστε το αυτοκίνητο που ονειρευτήκατε από την
Auto Dedousis

45 ΧΡΟΝΙΑ ΗΓΕΤΗΣ
45 Χρόνια Ηγέτης στις πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
ΈΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Έμπειρο Προσωπικό
Με Γνώσεις που κατευθύνει σωστά τους πελατες μας

ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Γραπτή Εγγύηση
Πραγματικά Χιλιόμετρα
Ιδανική Επιλογή

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ
Αποκτήστε το αυτοκίνητο που ονειρευτήκατε από την
Auto Dedousis
45 ΧΡΟΝΙΑ ΗΓΕΤΗΣ
45 Χρόνια Ηγέτης
στις πωλήσεις
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
ΈΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Έμπειρο Προσωπικό
με γνώσεις που κατευθύνει
σωστά τους πελατες μας
ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Γραπτή Εγγύηση
Πραγματικά Χιλιόμετρα
Ιδανική Επιλογή

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Με την επίσκεψη σας στο δικτυακό τόπο https://autodedousis.gr/ (εφεξής “δικτυακός τόπος”) της Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και το δ.τ. «AUTO DEDOUSIS» (εφεξής η «Εταιρεία») που εδρεύει στο Μακρόπουλο Αττικής, στην οδό Aναπαύσεως, αριθ. 22, Τ.Κ. 19003, με ΑΦΜ 800649663, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 134049601000, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω όρους.

Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων. O δικτυακός τόπος απευθύνεται στον Επσκέπτη/Χρήστη και παρέχει πληροφορίες και ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τον εν λόγω χώρο.

H Εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης (εφεξής “Επισκέπτης/Χρήστης”) των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών της Εταιρείας µόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

1. Προοίµιο

1.1. Η Εταιρεία παρέχει στους Επισκέπτες/Χρήστες του δικτυακού τόπου συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών, συµπεριλαµβανοµένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας. Στις σελίδες της µπορεί να συµπεριλαµβάνονται διαφηµίσεις κάθε µορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες που δύνανται να συµπεριληφθούν στο δικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ειδικότερα οι πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα της Εταιρείας, όπως φωτογραφίες, προδιαγραφές, τεχνικά χαρακτηριστικά οχημάτων αφορούν μοντέλα που ανήκουν στο στόλο της Εταιρείας και διατίθενται προς πώληση. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου λόγω αλλαγών οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, ως προς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, ή/και τη διακοπή διάθεσή τους και ως εκ τούτου ο Επισκέπτης/Χρήστης συνιστάται να επικοινωνεί με την Εταιρεία είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, είτε τηλεφωνικά.

1.2. Η από μέρους των Επισκεπτών/Χρηστών συνέχιση της χρήσης του δικτυακού τόπου, μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής στους όρους χρήσης, σημαίνει ότι αποδέχονται αυτές τις αλλαγές. Ο Επισκέπτης/Χρήστης των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής µε την περιορισµένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναµία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδοµένων των Επισκεπτών/Χρηστών. Ο Επισκέπτης/Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

1.3. Η χρήση του δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Με την είσοδό τους οι Επισκέπτες/Χρήστες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους, τους όρους Πολιτικής «Cookies», καθώς και την Πολιτική Απορρήτου, ακολουθώντας τους σχετικούς συνδέσμους στον δικτυακό τόπο, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων, ως προς την τήρηση και συμμόρφωση από μέρους των Επισκεπτών/Χρηστών και της Εταιρείας.

1.4. Ο δικτυακός τόπος διατίθεται τόσο σε νομικά πρόσωπα όσο και σε φυσικά πρόσωπα άνω των 16 ετών, τα οποία μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που ο Επισκέπτης/Χρήστης δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται η χρήση του δικτυακού τόπου από μέρους του.

2. Εγγραφή

Εφόσον ο Επισκέπτης/Χρήστης επιθυµεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του δικτυακού τόπου, συµφωνεί να: α] παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις και β] διατηρεί και επιµελώς ενηµερώνει τα στοιχεία, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενηµερωµένα και πλήρη.

3. ∆ικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας – σήµατα

3.1. Εκτός των ρητά αναφερόµενων εξαιρέσεων [πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων, συνεργατών και φορέων], όλο το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου, συµπεριλαµβανοµένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειµένων, των παρεχοµένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία, κατατεθειµένα σήµατα και σήµατα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως και των διεθνών συµβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν µέρει αντικείµενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδηµοσίευσης ή να «φορτωθεί», να µεταδοθεί ή να διανεµηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της µεµονωµένης αποθήκευσης ενός και µόνου αντιγράφου τµήµατος του περιεχοµένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δηµόσια ή εµπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το δικτυακό τόπο, χωρίς να θίγονται µε κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

3.2. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ενότητες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήµατα των αντίστοιχων οργανισµών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο Επισκέπτης/Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωµα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, µεταπωλεί ή/και εκµεταλλεύεται εµπορικά µε οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή µέρος του περιεχοµένου του δικτυακού τόπου.

4. Περιορισµός ευθύνης

4.1. Η Εταιρεία καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες του δικτυακού τόπου και το περιεχόμενο του στο σύνολό του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. ∆εδοµένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης αµέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε µορφής ζηµία υποστεί ο Επισκέπτης/Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχοµένων του δικτυακού τόπου, στις οποίες προβαίνει µε αποκλειστικώς δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόµενα του δικτυακού τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καµία εγγύηση, εκπεφρασµένη ή και συνεπαγόµενη, µε οποιοδήποτε τρόπο. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της και τις υπηρεσίες της, οι οποίες αναλύονται διεξοδικά στον παρόντα δικτυακό τόπο.

4.2. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και τα περιεχόµενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή/και σφάλµατα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι η ίδια ή/και οποιοδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές [servers], µέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των Επισκεπτών/Χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήµια συστατικά. Η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καµία περίπτωση την ορθότητα, πληρότητα ή και διαθεσιµότητα των περιεχοµένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσµατά τους. Το κόστος των ενδεχόµενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαµβάνει ο Επισκέπτης/Χρήστης και σε καµία περίπτωση η Εταιρεία.

4.3. Οι Επισκέπτες/Χρήστες φέρουν αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του δικτυακού τόπου, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξ’ αιτίας ή εξ’ αφορμής της μη νόμιμης χρήσης (όπως ενδεικτικά: επέμβαση στον δικτυακό τόπο/ διαστρέβλωση πληροφοριών/εγκατάσταση και εισαγωγή κώδικα, αρχείων προγραμμάτων και ιούς, ψευδή δήλωση) από τον Επισκέπτη/Χρήστη, όπως και να αποζημιώσουν πλήρως την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της.

4.4. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του δικτυακού τόπου, η Εταιρεία επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της.

5. Αποκλεισµός ευθύνης για πληροφορίες/συµβουλές

5.1. Το περιεχόµενο και οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο δικτυακό τόπο αποτελούν µία προσφορά προς τον Επισκέπτη/Χρήστη και δε δύνανται σε καµιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συµβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καµία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή µη συγκεκριµένων πράξεων.

5.2. O δικτυακός τόπος αναλαµβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανοµή του περιεχοµένου του, χωρίς όµως σε καµιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχοµένων λαθών. Συνεπώς, οι Επισκέπτες/Χρήστες του δικτυακού τόπου χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες του µε δική τους πρωτοβουλία, αναλαµβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχοµένων πληροφοριών.

6. «∆εσµοί» [link] προς άλλους δικτυακούς τόπους

6.1. Ο δικτυκός τόπος δεν ελέγχει τη διαθεσιµότητα, το περιεχόµενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες δύναται να παραπέµπει µέσω «δεσµών» ή διαφηµιστικών banner. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβληµα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο Επισκέπτης/Χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

6.2. Η Εταιρεία σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόµενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες δύναται να παραπέµπει ή συνδέεται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

7.1. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα των Επισκεπτών/Χρηστών, τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των σκοπών και της εν γένει δραστηριότητάς της και τα διαφυλάττει με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, συμμορφούμενη με την εκάστοτε ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η σημασία της προστασίας των δεδομένων των Επισκεπτών/Χρηστών αποτελεί προτεραιότητα και κανόνας της Εταιρείας και λαμβάνονται εύλογα και σύννομα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας, ακεραιότητας και του απορρήτου των πληροφοριών.

7.2. Για περισσότερες πληροφορίες και ενάσκηση δικαιωμάτων μπορούν οι Επισκέπτες/Χρήστες να ανατρέξουν στους όρους Πολιτικής «Cookies», καθώς και στη Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου, ακολουθώντας τους σχετικούς συνδέσμους στον δικτυακό τόπο.

8. Εφαρµοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

8.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συµπληρώνονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόµο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καµία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και του Επισκέπτη/Χρήστη του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της και δεν δεσµεύει παρά µόνο αυτούς. Καµία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαµβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τµήµα της συµφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωµατωθεί σε αυτή.

8.2. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου από τον χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά και εξωδικαστικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

9. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την Εταιρεία παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@autodedousis.gr, μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας των καταστημάτων στον δικτυακό τόπο.

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: Ιανουάριος 2021.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ NEWSLETTER

Θα λάβετε σύντομα το Newsletter με τις τελευταίες ευκαιρίες εγγυημένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της AutoDedousis